นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก สมหมาย พุกไพจิตร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาระบบราชการ กองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมแนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และปฏิบัติงานตามแผน ฯ ของหน่วย และรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1