นาวาอากาศเอก ธนพันธ์ จันทร์หอม รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ โครงการให้ความรู้ดำเนินการกับเยาวชนโดยรอบพื้นที่ กองบิน ๗ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่รอบพื้นที่ กองบิน ๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในโลกปัจจุบัน ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างเครือข่ายของโรงเรียนในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ให้แก่ครูและอาจารย์ทราบ โดยมี นายชโลธร สังครุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยกรวด คณะครู-อาจารย์ และนักเรียน เข้ารับฟังการบรรยายฯ ณ โรงเรียนวัดห้วยกรวด ตำบลมะลวน อำเภอ พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1