นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย เสนาธิการกองบิน ๗ และนายทหารนิรภัยการบิน กองบิน ๗ สนับสนุนแอลกอฮอล์ จำนวน ๖๐๐ ลิตร ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการทำเจลทำความสะอาด เพื่อทำการแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการ,ลูกจ้าง,พนักงานราชการ,ทหารกองประจำการ และครอบครัวของกองบิน ๗ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่โดยรอบกองบิน ๗ ในการนำไปฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1