นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗ (๒), หัวหน้ากองเทคนิค กองบิน ๗, หัวหน้าแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๗ และตัวแทนโต๊ะซ่อมบำรุงเฉพาะแบบ เข้าตรวจเยี่ยมคลังส่วนหน้า บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI), ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน ฝูงบิน ๗๐๑ และ ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน ฝูงบิน ๗๐๒ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุประบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการระบบส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง เพื่อให้สามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1