นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานพิธีปิดการฝึก ปฏิบัติการป้องกันฐานบินของนักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีที่ ๒ เหล่าอากาศโยธิน ณ ห้องประชุมยอดเตย กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1