นาวาอากาศเอก ธนพันธ์ จันทร์หอม เสนาธิการกองบิน ๗ นำข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และครอบครัวกองบิน ๗ ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ด้วยระบบ Zoom และถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเคเบิลทีวี กองบิน ๗ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และเพื่อความสิริมงคลต่อประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและ มติมหาเถรสมาคม
ณ ห้องพระกองบังคับการกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1