นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย คุณธนภร ผลชีวิน ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ นำข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ และครอบครัว กองบิน ๗ ร่วมพิธีเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ พระพุทธศาสดาทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ถือเป็นหลักอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ตามปฏิทินจันทรคติ โดยพุทธศาสนิกชนนิยมบำเพ็ญกุศลเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย จึงมีการประกอบพิธีเวียนเทียนขึ้นเพื่อให้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดี พร้อมทั้งขัดเกลาจิตใจให้กับผู้ร่วมพิธีฯ รวมถึงเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามด้านพุทธศาสนา ณ พุทธสถาน วิหารพระพุทธมหาเมตตา กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1