พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม โดยวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแก้ไขปัญหาตามลำดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ๑ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1