นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน 7 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ให้กับกำลังพลกองบิน 7 (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565 เพี่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน 7 ให้ได้รับรู้ถึงกฎระเบียบและข้อห้ามต่าง ๆ ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพี่อให้การดำเนินภารกิจในการป้องกันประเทศ และปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน 7 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1