เอกสารเผยแพร่

- คู่มือ โครงการเกษียนอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๒