ผู้บังคับบัญชา กองบิน ๗

นาวาอากาศเอก  ณัฏฐวุธ  ดวงสูงเนิน
ผู้บังคับการกองบิน ๗

นาวาอากาศเอก  อำนาจ  พยนต์ศิริ
รองผู้บังคับการกองบิน ๗ (๑)


นาวาอากาศเอก จักริน  ภูวเดชาพงศ์
รองผู้บังคับก​ารกองบิน ๗ (๒)


นาวาอากาศเอก  เฉลิมชัย  ชำนาญยนต์
เสนาธิการกองบิน ๗