ติดต่อประสานงาน

             แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 7 
             โทร : 077268200-3 ต่อ 65247

  ติดตามเรา

            
An address must be specified for a map to be embedded

ที่ตั้ง : 
            กองบิน 7 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  84130