เครื่องบินประจำการกองบิน 7

เครื่องบิน Saab 340 มีสองแบบ

1. SAAB 340 AEW บ.ค.๑


2. SAAB 340 B บ.ล.๑๗


เครื่องบิน Gripen 39 มีสองแบบ 

1. Gripen 39 C หรือ บ.ข.๒๐

2. Gripen 39 D หรือ บ.ข.๒๐/ก