ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

--> น.อ.กฤษณะ  สิทธิทูล
--> พ.ศ.๒๕๒๕ – ๒๕๒๘  

--> น.อ.ประพัฒน์  วีณะคุปต์
--> พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๑

--> น.อ.ทวน เกตุหงษ์
--> พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๓

--> น.อ.ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
--> พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๔

​ 

--> น.อ.ครองธรรม รักษ์งาร
--> พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๓๖  

--> น.อ.วีระคุปต์ ศรีสงคราม
--> พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๓๘  

--> น.อ.วินัย เปล่งวิทยา
--> พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๐

--> น.อ.สุจินต์ แช่มช้อย
--> พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๓  

--> น.อ.ปรีชา ประดับมุข
--> พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๕

--> น.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
--> พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๘

--> น.อ.วันชัย นุชเกษม
--> พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๐

--> น.อ.จักรกริช วุฒิกาญจน์
--> พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๑

--> น.อ.มานัต วงษ์วาทย์
--> พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒

--> น.อ.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ
--> พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔

--> น.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล
--> พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

--> น.อ.มนัท ชวนะประยูร
--> พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖   

--> น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล
--> พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ 

--> น.อ.สมใจ ชัยวงษ์
--> พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐   

--> น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์
--> พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  

--> น.อ.ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์
--> พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  

--> น.อ.แมนสรวง สุวรรณ
--> พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

--> น.อ.พุทธพงศ์ ผลชีวิน
--> พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕