ข่าวการรับสมัคร

- การรับสมัครและสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะ เป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิ ป.ตรี ปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๖๘         ๑๓ มิ.ย.๖๗  |